தாய் மண்ணுக்காய் தம்முயிரை தற்கொடையாக்கிய காவிய நாயகர்களை நினைவுகூர்ந்து, மாலதி தமிழ்க் கலைக்கூடங்கள் எங்கும்

உணர்வுபூர்வமாக நினைவுகூரப்பட்டது.