மாவீரர் நினைவு சுமந்த தமிழ்த்திறன் போட்டி 2022

12 மார்ச் 2022 - 12 மார்ச் 2022

10:00 AM - 10:00 AM

Expired Event
மாலதி தமிழ்க்கலைக்கூடம் நடாத்தும்
மாவீரர் நினைவு சுமந்த தமிழ்த்திறன் போட்டி 2022
பேச்சுப்போட்டி
கவிதைப்போட்டி
கட்டுரைப்போட்டி
பொது அறிவுப்போட்டி
விண்ணப்பங்களை கீழேயுள்ள Googles forms தொடுப்பின் வழியாக மட்டுமே அனுப்ப முடியும்.